Tunniplaan


1.klass2. klass3. klass4. klass5.klass6. klass7.klass8.klass9.klass9.B klass
Emuusikaõpetusmuusikaõpetusinimeseõpetuskehaline Tkehaline Tkehaline Tinglise keelvene keelvene keel
matemaatikaeesti keelmatemaatikaeesti keelinformaatikamajandusõpeeesti keelgeograafiamatemaatikaloodusõpetus
tantsuõpetustantsuõpetusmuusikaõpetusmuusikaõpetuseesti keeleesti keelmatemaatikainformaatikaajalugumatemaatika
eesti keelmatemaatikaeesti keelmatemaatikainglise keelloodusõpetusvene keelmatemaatikaajalugumatemaatika
kehalinekehalinetehnol/käsitöötehnol/käsitöömatemaatikaajaluguinglise keelinglise keelkäsitöö/tehnol
tehnol/käsitöötehnol/käsitööinglise keelajalugufüüsikafüüsikakäsitöö/tehnol
klassijuhatuskehaline Ttehno Pkehaline T/tehnolkehaline T/tehn(P)
tehno Ptehnoloogia (P)
Teesti keeleesti keelõpiabieesti keelrobootikainglise keelkehaline Pkehaline Pkehaline Pkehaline P
kehal kasvmatemaatikamatemaatikamatemaatikaajalugumatemaatikakirjanduskeemiakeemiaeesti keel
kunstiõpetusloodusõpetuskunstiõpetusloodusõpetusajalugukirjandusmatemaatikainglise keelinglise keelmatemaatika
matemaatikaeesti keelmatemaatikaeesti keelinglise keeleesti keelgeograafiaajalugumatemaatikaeesti keel
õpiabiinglise keelinglise keelmatemaatikavene keelbioloogiaajalugugeograafiaajalugu
kehalinekehalineõpiabieesti keeltehnol/käsitöötehnol/käsitöömatemaatikabioloogiamuusikaõpetus
kehaline Pkehaline Ptehnol/käsitöötehnol/käsitöömuusikaõpetusmuusikaõpetuskäsitöö/tehnol
käsitöö/tehnol
Keesti keelinimeseõpetustantsuõpetustantsuõpetustantsuõpetusloodusõpetuseesti keelbioloogiamatemaatikaloodusõpetus
muusikaõpetusmuusikaõpetusinglise keelinglise keelkeskkonnaõpetusajaluguvene keelkeemiakeemiamatemaatika
eesti keelloodusõpetuseesti keelloodusõpetusmatemaatikaajaluguloodusõpetuseesti keeleesti keeleesti keel
kehal kasveesti keeleesti keeleesti keelloodusõpetusinglise keelmatemaatikakirjanduskirjandusinglise keel
kehalinekehalinemajandusvene keelfüüsikafüüsikaloodusõpetus
kirjandusmatemaatikainglise keelinglise keel
muusikaõpetusmuusikaõpetus
Neesti keeleesti keeleesti keelkehaline Pkehaline Pkehaline Pmatemaatikavene keelvene keelinglise keel
tantsuõpetustantsuõpetusinglise keelinglise keelmatemaatikavene keelkunstiõpetuskunstiõpetusühiskonnaõpetuskunstiõpetus
matemaatikamatemaatikamatemaatikamatemaatikakunstiõpetuskunstiõpetusinglise keelmatemaatikaühiskonnaõpetuseesti keel
tööõpetustööõpetuskäsitööinimeseõpetusinimeseõpetusmatemaatikakirjandusbioloogiakunstiõpetusloodusõpetus
muusikaõpetusmuusikaõpetuseesti keelinimeseõpetusinimeseõpetuseesti keeleesti keelmatemaatika
kehaline Tkehaline Tühiskonnaõpetusmuusikaõpetusgeograafia
kehaline Pkehaline Pkehaline Pkehaline P
Reesti keeltööõpetuseesti keelkehaline Pkehaline Pkehaline Pmatemaatikavene keelvene keel
loodusõpetuseesti keelloodusõpetuseesti keelmatemaatikaeesti keelloodusõpetuskarjääriõpetuskarjääriõpetuskarjääriõpetus
eesti keelmatemaatikaeesti keelmatemaatikainglise keelloodusõpetusvene keelinimeseõpetusmatemaatikainimeseõpetus
kunstiõpetuskunstiõpetuskunstiõpetuskunstiõpetusloodusõpetusmatemaatikainglise keelkirjanduskirjanduseesti keel
tantsuõpetustantsuõpetuskirjanduskirjandusgeograafiamatemaatikabioloogiaeesti keel
kehaline Tkehaline Tkehaline Tinformaatikainglise keelkäsitöökäsitöö
kehaline Tkehaline Tkehaline T
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210