Tugisüsteemid

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatakse:

§ 37.  Õpilase arengu toetamine

Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet õpilase vajaduste kohaselt. Õpilase võimete ja annete arendamiseks tuleb koolis selgitada välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valida sobivad õppemeetodid ning korraldada vajaduse korral diferentseeritud õpet. Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde.

(3) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides

§ 38.  Pikapäevarühm

(1) Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

§ 46.  Haridusliku erivajadusega õpilane

(1) Haridusliku erivajadusega õpilane on õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega õpetajad), taotletavates õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas.

(2) Haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel kasutatakse pedagoogilis-psühholoogilist hindamist, erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust, õpilast ja tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist, õpilase meditsiinilisi ja logopeedilisi uuringuid.

§ 48.  Kooli otsusel rakendatavad meetmed haridusliku erivajadusega õpilase arengu toetamiseks

(3) Meetme rakendamise perioodil jälgivad õpilasega tegelevad õpetajad ja tugispetsialistid õpilase arengut ja toimetulekut.

(4) Meetmete rakendamise tulemuslikkuse hindamiseks kirjeldavad kõik meetme rakendamisel osalenud õpetajad ja tugispetsialistid vähemalt kord õppeaastas õpilase arengut ja toimetulekut ning esitavad omapoolsed soovitused.

(5) Meetmete rakendamise perioodi lõpul hindab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega meetme tulemuslikkust ning teeb ettepanekud vanemale ja vajaduse korral kooli direktorile edasisteks tegevusteks: meetme rakendamise lõpetamine; meetme rakendamise jätkamine samal või tõhustatud viisil; meetme vahetamine või muu meetme lisamine; täiendavate uuringute teostamine, eriarsti, erispetsialisti või nõustamiskomisjoni poole pöördumise soovitamine.

(6) Haridusliku erivajaduse tuvastamiseks läbiviidud pedagoogilis-psühholoogilise hindamise tulemused, õpetajate täiendavad tähelepanekud ja soovitused õpilase tugevate ja arendamist vajavate külgede kohta, kooli tugispetsialistide soovitused, testimiste ja uuringute tulemused ning nõustamiskomisjoni soovitused õppe korraldamiseks ja sellest tulenevalt õpilasele rakendatud meetmed dokumenteeritakse haridusliku erivajadusega õpilase arengu ja toimetuleku jälgimiseks koostatud individuaalse arengu jälgimise kaardil. Individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud koolis määrab direktor.

 

Adavere Põhikool juhindub Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatust, pakkudes alljärgnevaid võimalusi:

 • pikapäevarühm 1.-4. klassi õpilastele . Õpilastele võimaldatakse pedagoogilist juhendamist. Pikapäevarühm töötab koolipäevadel 12:30 – 15:30;
 • põhikooli riikliku lihtsustatud õppekavaga õpilaste klass. Erinevus tavaõppekavast on LÕK õppekava korrektsiooniline suunitlus st. suund elus iseseisva toimetuleku oskuste omandamisele;
 • individuaalne õppekava vastavalt nõustamiskomisjoni soovitusele. IÕK loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks;
 • koduõpe tervislikel põhjustel;
 • õpiabitunnid vastavalt õpiabi tunniplaanile, kus kujundatakse õpilase õpivilumusi ja -oskusi;
 • kõneravitunnid vastavalt kõneravi tunniplaanile;
 • psühholoogi teenuse võimalus 1x nädalas;
 • arenguvestlused vähemalt kord aastas;
 • ainealane õpiabi ja konsultatsioonid vastavalt graafikule.

Kui koolis puudub kvalifikatsiooninõuetele vastav tugispetsialist, on koolil võimalus tugispetsialisti teenuse tagamiseks teha koostööd Rajaleidja keskusega.

ADAVERE PÕHIKOOLIS TÖÖTAVAD:

Eripedagoog (logopeed) – Maret Aun

 • selgitab välja lapse õpitaseme ja õpivajadused.
 • nõustab vanemat erivajadusega lapse arendamiseks ja toimetuleku toetamiseks vajalike võimaluste leidmisel.
 • selgitab välja kõnepuuded, tegeleb kõnepuude kõrvaldamisega.

Sotsiaalpedagoog – Terje Õunapuu

 • aitab ennetada ja lahendada sotsiaalseid probleeme.
 • nõustab õpilasi ja vanemaid.
 • on usaldusisik ja vahendaja kodu, kooli ja õpilaste vahel.
 • aitab leida lahendusi ja olla toeks toimetulekuoskuste omandamisel.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator – Rutt Käsik (õppealajuhataja)

 • teeb koostööd Rajaleidja nõustamiskeskuse spetsialistidega.
 • korraldab HEV õpilaste arengu ja toimetuleku jälgimiseks individuaalse arengu jälgimise kaardi (IAK) avamise ja kindlustab dokumentide täitmise.
 • korraldab kord poolaastas nn ümarlaua, kus osalevad kaasatud õpetajad, tugispetsialistid. Ümarlaua ülesandeks on hinnata meetmete rakendamise tulemuslikkust ja esitatakse soovitusi edaspidiseks tegevuseks.

Psühholoog – Aire Parts (KOV poolt teenusena 1x nädalas)

Tegeleb lapse psüühilist arengut mõjutavate tegurite hindamisega.

Pikapäevarühma kasvataja – Jaana Tamm

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

 

RAJALEIDJA

Viib läbi õppenõustamist ja karjäärinõustamist www.rajaleidja.ee

 

Adavere Põhikooli tugisüsteemide ja nende rakendamise kord (.pdf)

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210