Õppenõukogu

Adavere Põhikooli õppenõukogu tegutsemise kord (.pdf)

Õppenõukogu koosoleku päevakava 03. jaanuar 2018 nr 3-1/2
 • õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkus I trimestril;
 • õppeaastaks seatud eesmärkide täitmise vaheanalüüs;
 • tugiteenuste rakendamisest uutest vajadustest lähtuvalt (õpinõustamine Rajaleidja poolt);
 • mitmesugust.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 14. september 2017 nr 3-1/1
 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • HEV õpilastele tugiteenuste võimaldamine;
 • loovtööde teemade ja juhendajate valiku kinnitamine;
 • esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu;
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks (tuleohutus);
 • mitmesugust.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 25. august 2017 nr 3-1/7
 • õppe-kasvatustöö aruande 2016/2017 läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 • kooli õppekava üldosa muudatused ja selle kohta arvamuse avaldamine;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine;
 • muudatuste tegemine korda: Loovtööde korraldamine Adavere Põhikoolis;
 • hindamise korraldamine Adavere Põhikoolis;
 • õpilase üleviimine järgmisse klassi;
 • tööjaotusest 2017/2018 õppeaastal.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 15. juuni 2017 nr 3-1/6
 • põhikooli lõpetamise otsustamine;
 • põhikooli lõputunnustuse väljaandmise otsustamine;
 • õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused;
 • täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 25. mai 2017 nr 3-1/5
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • klassijuhatajate kokkuvõtted oma klassi õppetööst;
 • õpilaste järgmisesse klassi üleviimine;
 • õpilaste täiendavale õppetööle jätmine;
 • õpilaste tunnustamine;
 • muud esilekerkivad küsimused.
 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210